สมาคมแพทย์คลินิกไทย

สารจากนายกสมาคมฯฉบับที่ 1

 

สวัสดีเพื่อนแพทย์ทุกท่านครับ

             หลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อสมาคม และไม่ทราบว่ามีสมาคมที่เป็นตัวแทนของแพทย์ที่ประกอบการคลินิก ไม่ทราบวัตถุประสงค์ ไม่ทราบว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิก ไม่ทราบว่าสมัครได้อย่างไร และไม่ทราบว่าติดต่ออย่างไรกับสมาคม

             สมาคมแพทย์คลินิกไทย ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Clinic Physician Associalion ( TCPA )

ตั้งอยู่ 64 ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ได้ก่อตั้งเมื่อ 2 ตุลาคม 25514 เป็นเวลาเกือบ 8 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ รวบรวมแพทย์ที่ประกอบการคลินิกเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก สร้างศรัทธาให้กับผู้ป่วยร่วมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

              ผมและคณะกรรมการชุดใหม่ได้เข้ามารับงานเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ได้มีการปรับปรุงการทำงานมีการจัดทำเว็บไซด์ใหม่ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมาชิกและจากการสำรวจข้อมูลพบว่าแพทย์ที่ประกอบการคลินิกมากกว่า 20,000 รายทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่าที่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชน หลายท่านไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด ทำงานคลินิกอย่างเดียวอยู่อย่างโดดเดี่ยว ต่างคนต่างอยู่ไม่มีองค์กรที่เป็นตัวแทนในการช่วยแก้ปัญหาพัฒนางานด้านคลินิกการสื่อสารระหว่างราชการกับคลินิก ผมและคณะกรรมการจึงเห็นพ้องต้องการว่าควรประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนแพทย์เข้ามาร่วมกันเพื่อผนึกกำลังให้เป็นองค์กรที่เข็มแข็งเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาคเอกชน (คลินิก) กับทางการราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานด้านคลินิกให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของประชาชนและราชการ

            งานที่ดำเนินการแล้วในระยะเวลา 3 – 4 เดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มีการดำเนินงานเรื่องต่างๆดังนี้

1.นำเสนอสมาคมให้เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานต่างๆ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรมส่งเสริมบริการ    สุขภาพ, สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์, สำนักงานอาหารและยา, กองยา, กองควบคุมเครื่องมือแพทย์, แพทย์สภา ททท., สมาคมหอการค้าไทย สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่า

2. ได้มีการจัดประชุมวิชาการกับสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เสริมสวยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมสนับสนุนสุขภาพมาเป็นประธานเพื่อทราบนโยบายพร้อมทั้งเชิญวิทยากรจากสำนักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลป์, กองยา กองเครื่องมือแพทย์มาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง, และได้ขอ CME ให้กับผู้เข้าร่วมด้วย

3.ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

3.1 ได้รับเชิญไปในนามตัวแทนสมาคมแพทย์คลินิกไทยในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กระทรวงสาธารณะสุข

3.2 ได้รับเชิญจากสมาคมหอการค้าไทยประชุมเกี่ยวกับ Medical Tourism

3.3 ได้รับเชิญจาก ททท. ให้เชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง ททท.

3.4 ได้ประสานกับสำนักงานการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์สภาเพื่อขอ CME เมื่อมีการประชุม

3.5 ได้ร่วมประชุมกองเครื่องมือแพทย์ (อย.)

3.6 ได้เข้าร่วมสัมมนากับสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์ที่จัดสัมมนาสำหรับแพทย์ผู้ประกอบคลินิก ในส่วนของกรุงเทพฯเพื่อส่งเสริมมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทไม่มีผู้ป่วยไว้ค้างคืนตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล 2541

3.7 ได้ร่วมการประชุมกับสำนักจัดการประชุมและนิทรรศการ

3.8 เป็นคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาข้อมูลสุขภาพ รองรับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริหารสุขภาพ

 

งานที่คณะกรรมการตั้งใจที่จะทำ

1.เปิดรับสมาชิกผู้ประการคลินิกและแพทย์ทั่วไปโดยยังไม่เสียค่าสมาชิก

2.จะจัดสัมมนาเรื่อง “การประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคตของภาคเอกชน”

3.จัดตั้งหน่วยที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

4.ประสานหน่วยราชการ แก้ไขข้อขัดข้องเพิ่มศักยภาพของการให้บริการระดับคลินิก

– จัดแบ่งประเภทของคลินิกที่ให้บริการให้หลากหลายตามความเป็นจริง

– รับรองมาตรฐานคลินิก

– ขอให้มีคนรับรองการประกอบโรคศิลป์ที่ไม่มีการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญโดยแพทย์สภา

– ขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการโฆษณา

– ขอให้ทบทวนการเป็นเจ้าของกิจการ + การดำเนินงานโดยชาวต่างชาติ

5.ดูแลสมาชิกในเรื่อง จริยธรรมการประกอบวิชาชีพเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือจากประชาชน + หน่วยราชการ

เรื่องราวต่าง ๆ นี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของสมาคมฯ แต่ถ้าได้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมพลังความคิด ได้มาช่วยกันผมและคณะกรรมการคิดว่าสมาคมแพทย์คลินิกไทยจะมีบทบาทในการพัฒนางานให้บริการในระดับคลินิกให้เข็มแข็งมากยิ่งขึ้น

ด้วยมิตรไมตรีจิต

Screenshot at May 27 06-18-57

นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา

รักษาการนายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย

โทร. 081 – 8229664

ประสานงาน เลขาธิการ  พ.อ.นพ.สัตยา จิวจินดา

โทรศัพท์มือถือ 099-1465956

E-mail : khunying619@hotmail.com